دانشگاه تربیت معلم تهران

1- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های درسی تربیت معلم و ارایه یک الگوی راهنما جهت تدوین برنامه های درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات- محسن آیتی-راهنما: دکتر محمد عطاران- 1385

2- ارائه الگوي مطلوب طراحي برنامه درسي دانشگاه هاي مجازي و مقايسه آن با  طرح برنامه درسي دانشگاه هاي مجازي  ايران- راهنما: دکتر محمد عطاران- فرهاد سراجی پور -1387

3- طراحي و اعتبار بخشي الگوي برنامه درسي تلفيقي مدرسه محور براي مدارس روستايي با كلاس‌هاي درس چند پايه, /محرم آقازاده؛ به راهنمايي: محمد عطاران؛ استاد مشاور: ولي‌اله فرزاد، غلامرضا حسين‌نژاد. 1385

4- تبيين برنامه درسي پنهان در درس بينش اسلامي دوره متوسطه و ارائه راهبردهايي براي استفاده از اين برنامه در آموزش اثربخشي ديني, /محمود سعيد رضواني؛ به راهنمايي: عليرضا كيامنش. 1380.

5-مطالعه تطبيقي برنامه درس تربيت بدني دوره ابتدايي ايران و كشورهاي منتخب جهان و ارايه الگو/محمدرضا اسمعيلي؛ به راهنمايي: عل محمد اميرتاش؛ استاد مشاور: بتول مشرف جوادي1383.

6- تبيين و نقد ديدگاههاي كانت درباره صلح و طرح زمينه‌هاي تربيتي آن در برنامه درسي صلح محور/مصطفي قادري؛ به راهنمايي: بهرام محسن‌پور؛ استاد مشاور: عبدالحسين نقيب‌زاده، محمد عطاران ،1386.

7- بررسي مباني فلسفي برنامه آموزش جهاني و ميزان همخواني اهداف و محتواي كتاب‌هاي درسي دوره راهنمايي با اهداف و مفاهيم كليدي اين برنامه/رضوان حكيم‌زاده؛ به راهنمايي: عليرضا كيامنش؛ استاد مشاور: عبدالحسين نقيب‌زاده، محمد عطاران. 1385.

8-  بررسي مباني فلسفي برنامه آموزش جهاني و ميزان همخواني اهداف و محتواي كتاب‌هاي درسي دوره راهنمايي با اهداف و مفاهيم كليدي اين برنامه, /رضوان حكيم‌زاده؛ به راهنمايي: عليرضا كيامنش؛ استاد مشاور: عبدالحسين نقيب‌زاده، محمد عطاران.  1385.

9- طراحي و اعتبار بخشي الگوي برنامه‌ درسي تربيت بدني در مدارس ابتدايي ايران, /محمد جوادي پور؛ به راهنمايي: مجيد علي عسگري؛ استاد مشاور: عليرضا كيامنش، محمد خبيري. 1385

10- نقد و بررسي رويكردهاي تدريس فكورانه ارائه چارچوب نظري برنامه درسي تربيت معلم فكور و مقايسه آن بارويكرد برنامه درسي تربيت معلم ايران (مورد: دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي(, /محمدرضا امام جمعه؛ به راهنمايي: محمود مهرمحمدي؛ استاد مشاور: عليرضا كيامنش. 1385

11- بررسي مهارتهاي موثر بر پرورش تفكر انتقادي در برنامه درسي جامعه شناسي در دوره متوسطه در سال تحصيلي 80-1379, /عفت عباسي؛ به راهنمايي: عزت الله نادري. 1380

12- تبيين برنامه درسي پنهان در درس بينش اسلامي دوره متوسطه و ارائه راهبردهايي براي استفاده از اين برنامه در آموزش اثربخشي ديني, /محمود سعيد رضواني؛ به راهنمايي: عليرضا كيامنش. 1380.

13- ارائه يك الگوي راهنما در خصوص كاربرد ديدگاههاي برنامه درسي در نظام برنامه‌ريزي درسي كشور(دوره متوسطه نظام جديد) / نادر سلسبيلي؛ به راهنمائي : مصطفي عسكريان 1379

 دانشگاه تربیت مدرس

1- بررسي و نقد برنامه درسي جاري در حوزه علميه (سطح يك) و طراحي الگوي مطلوب با تاكيد بر درس اصول فقه (مطالعه موردي:حوزه علميه مشهد), /جواد قنديلي؛ به راهنمايي: محمود مهرمحمدي؛ استاد مشاور: هاشم فردانش، محمدهادي عبدخدايي. 1385.

2- مطالعه تطبيقي برنامه درس تربيت بدني دوره ابتدايي ايران و كشورهاي منتخب جهان و ارايه الگو, /محمدرضا اسمعيلي؛ به راهنمايي: عل محمد اميرتاش؛ استاد مشاور: بتول مشرف جوادي. 1383

3- بررسي برنامه هاي درسي رشته علوم تربيتي در آموزش عالي ايران و راهكارهايي براي بهبود آن ( مطالعه موردي : گرايش مديريت آموزشي ), /محبوبه عارفي؛ به راهنمايي: هاشم فردانش؛ استاد مشاور: محمد حسن پرداختچي، محمود مهرمحمدي. 1383.

4- طراحي الگوي برنامه درسي براي پرورش منش‌هاي تفكر دانش آموزان, /علي يزدان پناه نوذري؛ به راهنمايي: محمود مهرمحمدي؛ استاد مشاور: پروين كديور، مهدي سجادي. 1385

5- بررسي و نقد برنامه درسي جاري در حوزه علميه (سطح يك) و طراحي الگوي مطلوب با تاكيد بر درس اصول فقه (مطالعه موردي:حوزه علميه مشهد), /جواد قنديلي؛ به راهنمايي: محمود مهرمحمدي؛ استاد مشاور: هاشم فردانش، محمدهادي عبدخدايي ، 1385

6- فلسفه تربيتي دموكراتيك در جمهوري اسلامي ايران و دلالتهاي آن براي برنامه درسي دوره متوسطه, /طاهره جاويدي كلاته جعفرآبادي؛ به راهنمايي: محمود مهرمحمدي؛ استاد مشاور: خسرو باقري، عباس منوچهري1384

۷- بررسي پيامدهاي قصد نشده (برنامه درسي پنهان) محيط اجتماعي مدارس دوره متوسط شهر اصفهان و ارائه راهكارهايي براي كاهش پيامدهاي منفي آن, /محمدحسين عليخاني؛ به راهنمايي: محمود مهرمحمدي؛ استاد مشاور: احمد علي فروغي ابري. 1383.

 8- طراحي الگوي مطلوب برنامه درسي تربيت هنري دوره ابتدايي و مقايسه آن با وضعيت موجود, /محمد اميني؛ به راهنمايي: محمود مهرمحمدي ، 1380

9- طراحي الگوي مطلوب برنامه درسي ديني براي دوره متوسطه تحصيلي و ميزان توافق برنامه درسي رسمي با آن, /پروين صمدي؛ به راهنمايي: محمود مهرمحمدي. 1380

10- تبيين تعليم و تربيت اسلامي و دلالت هاي آن براي برنامه درسي, /جميله علم الهدي؛ به راهنمايي: خسرو باقري. 1381

11-  طراحي الگوي برنامه درسي تلفيقي و مقايسه آن با برنامه هاي درسي موجود دوره ابتدايي در نظام آموزشي ايران, /پروين احمدي؛ به راهنمايي: محمود مهرمحمدي؛ استاد مشاور: هاشم فردانش، زهرا گويا. 1380

12- مسئوليت‌پذيري اجتماعي در برنامه‌ريزي درسي كنوني دوره ابتدايي ايران و طراحي براي آينده, / مهدي سبحاني‌نژاد؛ به راهنمائي : هاشم فردانش 1379

13-  نظام برنامه‌ريزي درسي در آموزش عالي ايران‌ ويژگي‌ها و جهت‌گيري‌ها, /مژده وزيري؛ به راهنمائي : زهره سرمد 1378.  

14- طراحي الگوي نيازسنجي در برنامه درسي, / كورش فتحي‌واجارگاه؛ به راهنمايي: محمود مهرمحمدي. 1377

 دانشگاه شیراز

1- بررسي تاثير برنامه‌درسي تجربه شده بر رضايت و موفقيت دانشجويان رشته‌هاي مهندسي و علوم پايه-ارائه مدلهاي توضيحي/مهدي محمدي؛ به راهنمايي: - مسعودي. 1385

2- ارزشيابي برنامه درسي پنهان در نظام آموزش عالي كشور (مطالعه موردي: دانشگاه فردوسي مشهد), /بهروز مهرام؛ به راهنمايي: پرويز ساكتي، حسين لطف ‌آبادي؛ استاد مشاور: اكبر مسعودي، محمود مهرمحمدي.

   

نوشته شده توسط عیسی کرمی در چهارشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۰ ساعت 11:49 | لینک ثابت |
 
پایان نامه | پروژه | مقاله | ترجمه | کارآفرینی | دانلود تحقیق آماده

Top Blog
مسابقه وبلاگ برتر ماه